Skip to content

Privacy Verklaring

1830 en uw persoonsgegevens
Via de website en/of diensten van 1830 B.V. (hierna: ‘1830’) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 1830 heeft privacybescherming hoog in het vaandel staan en zal uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden die hierna worden beschreven.

Hoewel u onze diensten ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Verantwoordelijke
In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

1830 kan uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van haar dienstverlening aan u, om haar dienstverlening te optimaliseren, of om fraude of ander oneigenlijk gebruik te voorkomen, dan wel te beëindigen. Ook kan 1830 uw gegevens gebruiken om u, via e-mail of andere middelen, te informeren over (andere) diensten van 1830.

De persoonsgegevens die 1830 van u verzamelt, gebruikt en verder verwerkt kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

Identificerende informatie – informatie die u direct of indirect identificeert waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht;

Transactie informatie – informatie over de diensten die u van 1830 afneemt waaronder, maar niet beperkt tot, de aard van de dienst, de belgegevens, tijdstip, duur en frequentie.

1830 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor bovenstaande doelen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens is een topprioriteit
1830 beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een uitermate belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

1830 en de hierna genoemde derden zijn slechts bevoegd om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hiervoor beschreven legitieme en specifieke doeleinden. De verwerking van uw persoonsgegevens zal zoveel mogelijk in geanonimiseerde vorm plaatsvinden.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
1830 zal uw persoonsgegevens slechts aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of 1830 daartoe bij of krachtens de wet of op grond van een rechterlijke uitspraak verplicht is.

1830 zal in haar overeenkomsten met derden waarborgen dat deze derden indien zij persoonsgegevens ten behoeve van 1830 verwerken, passende maatregelen zullen nemen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen en de persoonsgegevens slechts conform de instructies van 1830 zullen verwerken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites en/of diensten van derden die door middel van links met de website/dienst van 1830 zijn verbonden. 1830 kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. 1830 raadt u aan de privacyverklaring van deze websites/diensten te lezen alvorens van deze websites/diensten gebruik te maken.

Inzage, correctie en verzet
1830 wijst u er hierbij op dat u op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens recht hebt op inzage in en correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u te allen tijde verzet aantekenen tegen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens door 1830. Ook kunt u zich te allen tijde afmelden voor de mailings die 1830 u toestuurt om u te informeren over andere diensten van 1830 of aan haar gelieerde bedrijven. U kunt uw verzoeken richten tot 1830 middels de contactinformatie zoals opgenomen aan het einde van deze verklaring.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
1830 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u zich per e-mail wenden tot 1830 via info@1830.nl.